Hydrogeologiske temaer – potentialekort

Trin 2b - sammentolkning

Hydrogeologiske temaer - potentialekort

Formål:

I den nationale grundvandskortlægning er det relevant at arbejde med magasinspecifikke potentialekort, og lagspecifikke potentialekort fordi de giver et billede af det aktuelle potentiale. Disse er desuden fysisk sammenlignelige med den hydrostratigrafiske model og således at sammenligne med resultatet af potentiale-beregningerne fra relevante scenarier i den hydrologiske model.

Se Geo-vejledning 4 (Mielby m.fl., 2009).

Data:

Grundvandsmagasinernes afgrænsning sammentolkes med boringernes vandstand ved optegning af potentialekortet.

Metode:

De hydrogeologiske temaer b√łr ideelt set udarbejdes samtidig med den hydrostratigrafiske model, da de gensidig bruger hinandens tolkninger. Det b√łr foreg√• som en iterativ proces. Et potentialekort er en kortl√¶gning af vandstanden inden for et n√¶rmere valgt omr√•de. Et potentialekort opbygges ud fra udvalgte pejlinger suppleret med viden om grundvandsmagasiner og en r√¶kke randbetingelser. Det er ikke lige meget, hvordan man forbinder potentialet mellem boringerne i de forskellige magasiner.

Hvis et grundvandspotentiale har rigtig lang tid til at opbygges og indstille sig, s√• vil potentialet efterh√•nden indstille sig p√• ligev√¶gtstilstanden mellem nettonedb√łr, oplandsgeologi og afstr√łmning. Potentialekort for de prim√¶re indvindingsmagasiner afspejler vandstanden i de vigtigste st√łrre indvindingsmagasiner, og vil ofte afspejle ligev√¶gtstilstanden over mange √•r.

Da den direkte str√łmning foreg√•r inden for samme grundvandsmagasin, er sammentolkning med magasinets udbredelse vigtig for vurderingen af en mulig str√łmningsretning i tilf√¶lde af menneskeskabt forurening og indvinding af grundvand.

Grundvandsmagasinernes afgrænsning sammentolkes med boringernes vandstand ved optegning af potentialekortet.

Indledningsvis sammentolkes vandstanden og magasinerne, s√•ledes at pejledataene afspejler samme situation (√•rstid, tidsperiode, magasin, magasinlag mv.) og de bedste data. Herefter sammentolkes der for hvert potentialekort med oplysningerne (st√łttepunkter) om frit vandspejl ved s√łer, hav og vandl√łb.

Ved den efterf√łlgende brug af potentialekortl√¶gningen er det ligeledes vigtigt at sammentolke med magasinernes beliggenhed.

Man b√łr sikre sig at der er dataoverensstemmelse mellem de indm√•lte pejlepunkter og boringer, for at der bliver dataoverensstemmelse mellem alle efterf√łlgende sammentolkninger af geologi og vandstand, og ogs√• den geologiske og hydrologiske modellering. Derfor er kvalitetssikring af indrapportering, lokalisering og beskrivelse af boringsindretningen og dermed sammenh√¶ngen mellem indm√•ling og pejledata overordentlig vigtig.

Det er vigtigt at huske, at vandstanden i en pejleserie kan have store udsving og v√¶re afh√¶ngig af √•rstid og oppumpning. Grundvandets str√łmningsretning er her afh√¶ngig af vandstanden og udstr√łmningsmulighederne ud over/langs grundvandsmagasinernes rand.

Ændringer i pejletidsserier kan afspejle fejl i data, ændring i indvinding og ændring i magasinspecifikke forhold.