Forord

Den nationale grundvandskortlægning startede i 1998 med det formål at beskytte den fremtidige ressource ved vedtagelse af Folketingets tillæg til Vandforsyningsloven. Kortlægningen blev i 2003 indbygget i Miljømålsloven og blev til og med 2006 udført af de nu nedlagte amter.

Administrationen af den nationale grundvandskortlægning videreføres nu af Naturstyrelsen under Miljøministeriet. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) bistår Naturstyrelsen med kortlægningsopgaven med blandt andet udviklingsprojekter, faglig koordinering, udarbejdelse af vejledninger og sikring af data.

Denne rapport er udarbejdet af følgende projektgruppe:
Peter Erfurt, (tidligere) Naturstyrelsen, projektleder
Thomas Nyholm, (tidligere) Naturstyrelsen
Birgitte Hansen, GEUS
Margrethe Kristensen, GEUS
Susie Mielby, GEUS
Verner Søndergaard, GEUS

GEUS har i samarbejde med Naturstyrelsen udarbejdet egentlige Geo-vejledninger der tjener som fagligt grundlag for udarbejdelse af enkelte elementer i grundvandskortlægningen (se litteraturliste). Denne rapport har til formål at integrere de tidligere udarbejdede Geo-vejledninger og giver anvisninger til hvordan data og viden kan sammentolkes.

Projektet er igangsat på foranledning af Arbejdsgruppen for kemi som en opfølgning på et temamøde om sammentolkning i oktober 2010. På grund af Styregruppen for grundvandskortlægnings ønske om hurtig fremdrift, har rapporten ikke været i høring hos en tilknyttet følgegruppe. Rapporten skal derfor opfattes som en 1. version af en Tjekliste for sammentolkning. Projektgruppen anbefaler, at rapporten senere revideres ved inddragelse af en større gruppe af fagpersoner, som arbejder med grundvandskortlægningen fra både Naturstyrelsen, GEUS og især fra de private rådgivningsfirmaer.