FormĂĄl og baggrund

Inden for grundvandskortlægningen arbejdes med geologisk undersøgelse og modellering, et bredt spektrum af geofysiske målemetoder, hydrologi, hydrogeologi, grundvandskemi, geokemi samt sammentolkning af data fra alle disse fagdiscipliner til et sammenhængende billede af de undersøgte områders grundvandsforhold.

Heri ligger at grundvandsmagasinernes udstrækning, deres sårbarhed over for forurening og grundvandets strømningsdynamik kortlægges. Den tekniske del af kortlægningen munder ud i opstillingen af IT-baserede modeller, der kan sandsynliggøre hvordan grundvandet, især i vandværkernes indvindingsoplande, reagerer på forskellige påvirkninger. For at en model skal simulere virkeligheden så nært som muligt, er det vigtigt at kunne bygge og kontrollere den ved hjælp af sammentolkning af flere forskellige, indbyrdes uafhængige datatyper.

I oktober 2010 blev der i regi af det daværende Kompetencenetværk for kemi – nu Arbejdsgruppen for kemi – under Naturstyrelsen, afholdt et fagmøde om sammentolkning i Grundvandskortlægningen med tværfaglig deltagelse fra Naturstyrelsen og GEUS. Der var bred enighed om at sammentolkning af data i Den nationale Grundvandskortlægning er en central disciplin, der ikke har været så meget i fokus på grund af udvikling af de enkelte fagdiscipliner. Der er ikke udviklet et egentligt koncept for sammentolkning, selvom der er gjort en del ud af at beskrive sammentolkning i mere specialiserede sammenhænge, i f.eks. Geovejledning 3 (Jørgensen m.fl., 2008), Geo-vejledning 5 (Hansen m.fl., 2009) og SSV-kogebogen. Fagmødet mundede bl.a. ud i tilkendegivelser af et behov for en kogebog eller tjekliste om sammentolkning af data. Altså at der, i tilknytning til Geovejledningerne mv., godt kan være brug for en mere oversigtlig fremstilling af sammentolkningen, som inddrager alle væsentlige discipliner.

Den Nationale Grundvandskortlægning er tidsmæssigt afgrænset til udgangen af 2015. For at undgå en uhensigtsmæssigt langvarig udvikling af en egentlig vejledning i sammentolkning er det derfor besluttet at fremme ensartet sammentolkning i grundvandskortlægningen ved i løbet af 2011 at opstille en enkel tjekliste, der kortfattet behandler de vigtigste emner i sammentolknings-processen. Tjeklisten er beregnet til brug for både kortlæggere og rådgivere.

Tjeklisten erstatter eller ændrer på ingen måde de eksisterende Geovejledninger og kogebøger, som bør følges under kortlægningsprocessen (se litteraturlisten). Den er tænkt som et supplement, der forhåbentlig kan skærpe opmærksomheden om sammentolkning og give et væsentligt bidrag til sikring af grundvandskortlægningens kvalitet.

Tjeklisten er et første bud på et koncept for sammentolkning. Den er beregnet til at kunne opdateres, da dette sikkert kan findes nødvendigt. Den foregiver ikke at nævne samtlige mulige eller vigtige sammentolkninger, men dem som projektgruppen erfaringsmæssigt har fundet relevante i forskellige kortlægningssammenhænge. Kortlægningsområder er geologisk forskellige, og derfor er det heller ikke nødvendigvis alle de nævnte sammentolkninger der er relevante i alle kortlægninger. Tjeklisten er bygget op over kortlægningsprocessens trin og de aktiviteter, der ligger herunder jf. Administrationsgrundlaget (BLST, 2009). Sammentolkningen foregår delvist på kortlægningens Trin 1 og for hovedpartens vedkommende på Trin 2.