Rumlig geologisk model

Trin 2b – Sammentolkning

Rumlig geologisk model

FormĂĄl:

Den rumlige geologiske model repræsenterer undergrundens fysiske opbygning og beskriver geologien ud fra dannelseshistorie og -processer. Modellen er baseret på den geologiske forståelsesmodel samt en detaljeret geologisk sammentolkning af alle tilgængelige data. Den rumlige geologiske model skal udarbejdes som basis for videreudbygning af den hydrostratigrafiske model.

Se Geo-vejledning 2018/1 (Sandersen m.fl., 2018).

Data:

  • Eksisterende data
  • Nye kortlægningsdata:
  • Geologi
  • Geofysik
  • Kemi
  • Andet

Metode:

Data skal sorteres, prioriteres og struktureres, så der først anvendes de datatyper der er særlig gode til at opløse geologien i det konkrete kortlægningsområde. Modelskelettet opbygges især ved sammentolkning af geologiske og (tolkede) geofysiske data (herunder SSV). Derefter bygges der videre med de øvrige data f.eks. ved sammentokning af sedimenters modstandsniveau og grundvandets kemiske ledningsevne. Den rumlige geologiske model opstilles som en digital model, hvor de forskellige datatyper lægges ind i modelrummet og (sammen)tolkes, se eksempel fig. 8.

Ved en rumlig geologisk model er det vigtigt at bruge stratigrafiske oplysninger. Som supplement til boringsbeskrivelser giver de oplysninger om dannelsesmiljøer, så modellen ikke bare bliver en opdeling i sandede og lerede aflejringer. Viden om et områdes dannelse giver indsigt i hvilke geologiske processer der sandsynligvis er foregået, hvilke sedimentære miljøer der er mulige, og hvilke aflejringstyper man kan forvente at finde. Dette bidrager til at undgå fejltolkninger i modellen, og udgør derfor en kvalitetssikring af denne.

Sammentolkning og vurdering af den geologiske lagfølges beskaffenhed (jordarter og kornstørrelser) samt oplysninger om sprækker i leret, landskabsformer og tektonisk aktivitet er vigtige og bør være oplysninger der kan findes i den rumlige geologiske model. Modellen skal senere bidrage til at man i den hydrostratigrafiske model kan klassificere det enkelte grundvandsmagasin med hensyn til magasinbjergart og f.eks. vurdere dæklagenes kapacitet med hensyn til at omsætte nitrat.

Eksempel:

Figur 8. Sammentolkning af seismik og boringer i den rumlige geologiske model (Miocæn 3D).