4.4 Isotoper til kildeadskillelse

Isotop-baserede metoder kan være brugbare til at påvise årsagen til forøget kloridindhold i grundvandet. Forholdet mellem ilt-isotoperne 18 O/16O kan bruges til at adskille moderne grundvand fra residual saltvand i f.eks. kalken (f.eks. Bonnesen m.fl. 2009). Udenlandske undersøgelser viser, at d18O kan bruges til kildeopsporing af salt mineralsk grundvand relativt til nyt fersk grundvand (Tesmer m.fl., 2007). Forholdet mellem 18O/16O er et godt værktøj til at differentiere mellem recent og residualt grundvand, idet indholdet af den stabile isotop 18O i nedbøren afhænger af bl.a. temperaturen. Forholdet mellem 18O og16O udtrykt som d18O - værdier er i størrelsesorden -8.5 ‰ for nedbøren i Nordvesteuropa (Larsen m.fl., 2006). Imod metoden taler dog, at isotop resultaterne kan være vanskelige at fortolke og er relativt dyre i analyseomkostninger. Se også figur 3.4 hvor ilts isotoper anvendes.

Strontium-isotoperne (87Sr og 86Sr) er tidligere med held blevet brugt til at påvise marint residualvand som årsagen til forøget kloridindhold på en kildeplads ved Århus (Jørgensen m.fl., 1995; Jørgensen m.fl., 1999). Det er også vist ved Skansehage, hvor Jørgensen m.fl. (2008) fandt, at strontium, klorid og 87Sr/86Sr tilfredsstillende kunne beregne opblanding mellem (recent) marint infiltrationvand, moderne fersk grundvand og marint residualvand. Imod 87Sr/86Sr forholdets anvendelse taler, at analyserne er relativt dyre og ikke udføres kommercielt. I forbindelse med årsagsudredninger for forøget kloridindhold på kildepladser må strontiumisotoperne således forventes at være et særdeles brugbart, om end kompliceret, redskab.

Den radioaktive kloridisotop 36Cl kan bruges til at datere grundvandets alder, da en forøget produktion i atmosfæren fandt sted i forbindelse med atomprøvesprængningerne i 1950-erne og 1960-erne. I teorien kan 36Cl derfor være en anvendelig tracer til at påvise, hvorvidt stigende kloridkoncentrationer skyldes overfladepåvirkning med forøget 36Cl koncentration eller gammelt saltvand, hvor 36Cl ikke er forøget. Under danske forhold fandt Alvardo m.fl. (2005) imidlertid, at der var store problemer med at anvende metoden. Indtil ny forskning viser bedre resultater, anbefales det, at denne isotop ikke anvendes som standard i forbindelse med f.eks. kildepladsudredninger.

Bromids stabile isotoper (79Br og 81Br) kan i teorien også anvendes som indikatorer, men endnu har ingen forsøgt dette i forbindelse med vejsaltning. Dog antyder studier i andre sammenhænge, at dette er en farbar vej (Eggenkamp & Coleman, 2009).

Anvendelsesmuligheder for isotoper til mulig kemisk differentiering af forskellige grundvandstyper diskuteres i bl.a. Olofsson (1999) og Alvardo m.fl. (2005).