Forord

Denne rapport er udarbejdet af Geologisk Institut, Aarhus Universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Rambøll i forbindelse med projektet ”Danske grundvandsmagasiners følsomhed overfor vejsalt”. Projektet er igangsat af Styregruppen for den Nationale Grundvandskortlægning, og er finansieret med midler fra puljen for grundvandskortlægning fra Miljøcenter Århus, Ribe, Odense, Roskilde og Nykøbing Falster under By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet. Projektet er gennemført i perioden fra august 2008 til oktober 2009.

Det overordnede formål med projektet er at vurdere, om vejsalt fra glatførebekæmpelsen truer grundvandsressourcernes kvalitet i Danmark. Projektet er opdelt i tre dele. Den første del har som hovedformål at systematisere og analysere eksisterende data og viden om saltholdigt grundvand, med henblik på at kunne adskille kilderne til salt i dansk grundvand. Projektets anden del belyser eventuelle tidslige udviklinger samt dybdemæssige og regionale forskelle i kloridkoncentrationen i grundvandet. Projektets sidste del fokuserer på modellering af kloridindholdet i grundvandet i et værkstedsområde i Vestegnens kommuner ved København.

Projektgruppen har bestĂĄet af:

Søren Munch Kristiansen (projektleder, Geologisk Institut, Aarhus Universitet),
Flemming Damgaard Christensen (Rambøll) og
Birgitte Hansen (GEUS).

Til projektet har Miljøcentrenes kompetencenetværk for kemi under By- og Landskabsstyrelsen fungeret som faglig følgegruppe med korrekturlæsning m.v.

Derudover har følgende bidraget til projektet (i alfabetisk rækkefølge):

Benny Bak (Akzo Nobel)
Bente Fyrstenberg Nedergaard (GEUS)
Bo Sommer (Vejdirektoratet)
Brian Sørensen (GEUS)
Jeanne Kjær (GEUS)
Jens Asger Andersen (Miljøcenter Roskilde)
Ruth S. Nielsen (Geologisk Institut, Aarhus Universitet)
Sven G. Sommer (Syddansk Universitet)

 

Aarhus, den 4. december 2009.