5.1 Dybdemæssig fordeling af klorid i grundvandet

Figur 5.1 viser fordelingen af de 6 kloridkoncentrationsklasser, defineret i afsnit 4.2, i forhold til dybden af indtaget i boringerne (m u.t. til toppen af indtaget). Figuren er baseret på det gennemsnitlige kloridindhold (mg/l) fra i alt 21.454 boringer med informationer om dybden til indtaget. Det fremgår af figuren, at der er et gradvis fald i den procentvise andel af høje koncentrationer med dybden til ca. 80 m u.t., og at den største andel af høje kloridkoncentrationer findes i det øverste grundvand. Det vil sige, at den procentvise andel af analyser med kloridkoncentrationer <30 mg/l er stigende med dybden. Dette indikerer, at den primære kilde til klorid i grundvandet fra ca. 0-80 m u.t. findes ved jordoverfladen. Samtidig ses en stigning i den procentvise andel af høje koncentrationer fra 90 til >100 m u.t. Dette indikerer, at kilden til klorid i grundvandet i de dybere indtag primært findes i det underliggende grundvand med endnu højere kloridindhold. Samtidig fremgår det af tabellen under figuren, at antallet af indtag fra hvert dybdeinterval ikke er ligeligt fordelt, idet intervallet, fra 10-30 m u.t., har flest indtag.

Figur 5.1: Dybdemæssig fordeling (m u.t. til toppen af indtag) af det gennemsnitlige kloridindhold (mg/l) i grundvandsboringer inddelt i 6 koncentrationsintervaller fra i alt 21.476 boringer (indtag). Antallet af indtag i hvert koncentrations- og dybdeinterval er angivet. Baseret på dataudtræk fra JUPITER d. 7. oktober 2008.