5.7 Tidslig udvikling på regional skala i Storkøbenhavn

En regional analyse af den tidslige udvikling i grundvandets kloridindhold er foretaget for dele af Østsjælland. Baggrunden herfor er, at dette potentielt kan være mest belastet med klorid fra vejsaltning pga. lav nettonedbør og høj urbanisering. I figur 5.11 ses den tidslige udvikling for hele modelområdet og en delmængde af dette område, nemlig Vestegnens Vandsamarbejde, som er værkstedsområde for dette projekt (se kapitel 6 og specielt figur 6.1).

Figur 5.11 viser en større spredning i kloridkoncentrationerne for modelområdet end for det mindre værkstedsområde. Overordnet set er der den samme stigende tendens i kloridindholdet i både modelområdet og i det mindre delområde, som værkstedsområdet udgør.

Figur 5.11. Den tidslige udvikling af kloridkoncentrationer (middel og median) i modelområdet og Vestegnens Vandsamarbejde, som er værkstedsområde i dette projekt (se afsnit 6). Baseret på dataudtræk fra JUPITER d. 7. oktober 2008 for boringer med >9 analyser pr. år for år>1965. Værdier over den anvendte skala er markeret.

Den tidslige udvikling i kloridindholdet i værkstedsområdet fra 1965 til 2007 er undersøgt nærmere ved linear regression for hver enkelt af 80 boringer med >2 kloridanalyser. Det er dermed undersøgt, om kloridkoncentrationen i hver enkelt boring udvikler sig lineært med tiden. Dette er foregået vha. statistik programmet SAS. I alt er det fundet, at 46 % af boringerne (37 ud af de 80 boringer) har signifikante ændringer i kloridindholdet på 95 % konfidensniveau.

I figur 5.12 er vist fordelingen af lineære signifikante ændringer i kloridindholdet for de 37 boringer. Ændringer i kloridindholdet (mg/l år -1), som er afbilledet på x-akserne, svarer til hældningskoefficienten, som er fundet ved linear regression af kloridindholdet versus prøvetagningstidspunktet for hver af boringerne. Negative ændringer i kloridindholdet (mg/l år-1) skal tolkes som boringer med signifikante lineære fald i kloridindholdet, mens positive ændringer i kloridindholdet tolkes som boringer med signifikante lineære stigninger i kloridindholdet gennem undersøgelsesperioden.

Figur 5.12 viser, at 80 % af de 37 boringer har en signifikant stigende tendens i kloridindholdet fra 1965 til 2007. Denne analyse af kloridændringer med tiden i enkeltboringer viste altså, at 30 ud af 80 boringer (38 %) i området med flere end 2 vandanalyser har en signifikant stigende tendens, mens kun 7 af de 80 boringer (9 %) har en signifikant faldende tendens. Årsagen til stigningerne i kloridindholdet på boringsniveau kan være mange. På det foreliggende datagrundlag kan betydningen af vejsaltning i værkstedsområdet for stigningen i kloridindholdet på boringsniveau ikke afgøres. Figur 5.12 indikerer dog, at der er risiko for, at bl.a. vejsaltning medvirker til stigningen i kloridindholdet i mange boringer i værkstedsområdet.

Figur 5.12. Fordelingen af udviklingen i kloridindholdet (mg/l år -1 ) for boringer i værkstedsområdet (Vestegnens Vandsamarbejde). Datagrundlaget er 37 boringer (ud af i alt 80 med >2 kloridanalyser i perioden fra 1965-2007) som har lineare signifikante ændringer på 95 % konfidensniveau.