2.1 Vejsalt og grundvandsressourcen

Grundvandet er Danmarks vigtige drikkevandsressource, og der p√•g√•r i disse √•r et omfattende arbejde med at kortl√¶gge og beskytte denne ressource. Den nationale grundvandskortl√¶gning fokuserer is√¶r p√• nitrat og pesticider i landbrugsomr√•der, samt milj√łfremmede stoffer generelt i byn√¶re omr√•der. Der er ogs√• fokus p√• andre mere naturligt forekommende stoffer i grundvandet, som f.eks. arsen og nikkel.

I udlandet er der i de seneste √•rtier registreret mange tilf√¶lde af saltforurening af br√łnde og indvindings¬≠boringer placeret n√¶r hovedveje eller saltlagre. WHO anbefaler en gr√¶nsev√¶rdi p√• 250 mg klorid pr. liter for klorid i drikkevandet af hensyn til smag. Nyere nordamerikanske unders√łgelser viser, at klorid fra glatf√łrebek√¶mpelsen m√• betragtes som et kritisk forurenende stof, som for√•rsager koncentrationer over 250 mg klorid pr. liter i grundvandet i st√łrre byomr√•der (Howard & Beck, 1993; Howard & Maier, 2007). Dette blev allerede forudsagt i 1972 ud fra simple masse balancer (Hulling & Hollocher, 1972). I Nordeuropa er det ogs√• fundet, at klorid fra vejsaltning udg√łr en betydelig risiko for grund¬≠vandets kvalitet. F.eks. er det fundet i Finland, at grundvands¬≠kvaliteten i op mod 43 % af de 2.200 kortlagte grundvands¬≠omr√•der er i risiko pga. vejsaltning (Nyst√©n, 1998). I Sydsverige viser resultater, at grundvandet i b√•de kommunale og private boringer er p√•virket af klorid fra vej¬≠saltningen, og at vejsaltning er √•rsag til en generel lettere for√łget klorid¬≠koncentration i grundvandet (Lindstr√∂m, 2007; Thunqvist, 2004).

Resultaterne fra grundvandsoverv√•gningen har ogs√• stedvis vist, at vejsaltning har resulteret i forh√łjet og stigende klorid¬≠koncentrationen i grundvandet (Carlson m.fl., 1998; GEUS, 1996; Fyns Amt, 2001; Ribe Amt, 2003). Nye unders√łgelser for Frederiksberg Kommune indikerer ogs√•, at grundvandet i et omr√•de med s√¶rlige drikkevandsinteresser kan v√¶re alvorligt truet af vejsalt (Hjuler m.fl., 2007). Danske unders√łgelser indikerer alts√• ogs√•, at grundvandsressourcens kvalitet lokalt eller regionalt kan v√¶re p√•virket af vejsalt.

I Vandforsyningsloven er det et krav, at indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen skal udarbejdes p√• baggrund af en n√¶rmere kortl√¶gning af bl.a. forureningstrusler (¬ß 13 i LBK nr. 1026 af 20/10/2008). I de hidtil udarbejdede indsatsplaner er der typisk ikke taget h√łjde for eventuelle trusler fra klorid fra vejsaltning, og der er dermed ikke indarbejdet vejsaltning som en indsats. Desuden er klorid anf√łrt i Grundvandsdirektivet af 12. december 2006, som et bilag II stof (Direktiv 2006/118/EF). Dette betyder, at Danmark er forpligtet til at kende baggrundskoncentrationen for klorid i grundvandet, for at kunne vurdere direkte eller indirekte forurening som f√łlge af menneskelig aktivitet. Dette skal ses i lyset af, at Det Europ√¶iske Milj√łagentur anser indtr√¶ngning af saltvand som en stor og for√łget trussel imod Europas drikkevandsressourcer (EEA, 2009).