3.3 Menneskeskabte kilder til salt i grundvand

Der kan være flere kilder til klorid i grundvandet. Som før omtalt stammer en del af de opløste salte, inkl. klorid i grundvand, fra nedbøren og den atmosfæriske tørdeposition. I tabel 3.1 er opsummeret de mulige og væsentligste menneskeskabte kilder til forøget kloridindhold i grundvand, mens figur 3.6 viser principperne for, hvordan klorid ender i grundvandet. Det ses, at vejsaltning ikke nødvendigvis giver anledning til de højeste koncentrationer.

Vejsaltningens bidrag til grundvandet sker som linie- og fladekilder (Kjeldsen & Christensen, 1996) og kan lokalt have markant forhøjede koncentrationer (Kjølholt m.fl., 1997, samt kapitel 3.1), mens der fra deponier kan udsive meget forhøjede koncentrationer til grundvandet (Ostendorf m.fl., 2006). Utætte kloakker og septiktanke kan også udgøre punktkilder, mens landbrugets bidrag normalt kan anses som en fladebelastning.

Landbrugets brug af kaliumholdig fast kunstgødning og flydende husdyrgødning er begge rige på opløste salte som natrium og klorid. Koncentrationen af klorid kan være op til flere tusind mg/l klorid i flydende husdyrgødning (Panno m.fl., 2006a). Udvaskningen af klorid fra gødede marker er dog yderst sjældent over 60 mg/l i gennemsnit over et år (upublicerede data fra VAP marker: Jeanne Kjær, pers. komm.; Pedersen, 1982), selvom der periodisk kan dannes nyt grundvand med kloridindhold på op til omkring 100 mg/l (Bjerg & Christensen, 1992). Bidrag fra utætte beholdere til flydende husdyrgødning er ikke medtaget, da sådanne kilder forventes at være meget sjældne pga. lovgivningen på området.

Nedsivning af saltholdigt vand kan også ske fra utætte kloakker i byer og septiktanke i det åbne land, men er sandsynligvis af begrænset betydning under danske forhold (Hjuler m.fl., 2007). Denne kilde til klorid i grundvand vil som oftest også medføre forhøjede koncentrationer af en række miljøfremmedes stoffer samt især kvælstofforbindelser som ammonium. Det forventes derfor, at forhøjede ammonium- og kloridindhold vil følges ad (Panno m.fl., 2006b), men ammonium fjernes/tilføres også ved en række andre processer i jorden.

Tabel: 3.1: Menneskeskabte kilder til forøget kloridindhold og de koncentrationsintervaller, som kilden forventes at kunne forårsage i dansk grundvand.

Fra forurenede punktkilder som lossepladser o.l. er det kendt, at der er kraftigt forøgede indhold af salte i nydannet grundvand, herunder både natrium og klorid. Typiske koncentrationer af klorid i grundvand, som siver ud fra disse steder, er 500-5.000 mg/l (Jørgensen & Kjeldsen, 1995). Lovgivningen på dette område medfører dog, at lossepladser og deponier, hvorfra der nedsiver forurenet grundvand, løbende moniteres og afværgeforanstaltninger iværksættes, hvis forureningen truer drikkevandsinteresserne i området.

Figur 3.6: Klorid kan tilføres grundvandet fra landbrugsdrift samt fra forurenede kilder som deponier, lossepladser o.l.