4.2 Kvalitet og behandling af data

I figur 4.1 ses sandsynlighedsfordelingen af det gennemsnitlige kloridindhold i 21.476 analyserede boringer. Figuren er en visualisering af de statistiske fraktiler, og viser den kumulative fordeling af de gennemsnitlige kloridkoncentrationer i grundvandet i Danmark, baseret på analyser fra de sidste 110 år. Dette er meget anvendeligt til at belyse størrelsen af naturlige baggrundsbidrag i grundvand, og derved også visualisere omfanget af andre kilder (populationer) til opløste ioner i grundvand (se f.eks. Panno m.fl., 2006b). Ved vurdering af fordelingen af kloridindholdet i dansk grundvand kan følgende 4 geokemiske populationer identificeres som markeret på figur 4.1:

Population 1: < 10 mg klorid pr. liter
Population 2: 10-30 mg klorid pr. liter
Population 3: 30-600 mg klorid pr. liter
Population 4: >600 mg klorid pr. liter

Der findes dog også en population med lavere koncentrationer end population 1 (<10 mg/l), nemlig de 3 laveste analyseværdier, som frasorteres, da de sandsynligvis repræsenterer analytiske fejlmålinger. Ligeledes er det valgt at slå flere populationer sammen i population 4 (>600 mg/l).

Figur 4.1: Sandsynlighedsfordelingen af det gennemsnitlige kumulative kloridindhold (mg/l) i 21.476 grundvandsboringer analyseret i løbet af de sidste 110 år. Dataudtræk fra JUPITER fra 7. oktober 2008.

Inddelingen af data i geokemiske populationer er vigtig for den videre databehandling. De identificerede populationer er brugt til inddeling i relevante koncentrationsintervaller, som vil blive brugt i den efterfølgende databehandling og -præsentation, idet der er taget hensyn til de geokemiske populationer, grænseværdien på 250 mg/l for drikkevand og praktisk anvendelige opdelinger af intervallet 30-600 mg/l:

  • ≤30 mg/l
  • 30-75 mg/l
  • 75-125 mg/l
  • 125-250 mg/l
  • 250-600 mg/l
  • >600 mg/l

Ved plot imod dybden bruges både dybden til filterbunden og filtertoppen i det følgende, afhængigt af formålet med analyse. Tolkning af data fra lange filtre skal dog gøres med forsigtighed, når enten filterbunden eller filtertoppen anvendes, som et udtryk for filterdybden. Se mere i Hansen m.fl.(2009) om denne problemstilling.

Tabel 4.1: Beskrivende statistik for relevante sporstoffer og klorid fra JUPITER datasættet Dataudtræk fra JUPITER fra 7. oktober 2008.