4.3 Det overordnede princip

Kilderne til klorid i grundvandet vil blive vurderet vha. grafiske præsentationer af forskellige kemiske stoffer eller forholdet mellem forskellige kemiske stoffer i det danske grundvand i forhold til et teoretisk indhold i kilderne (vejsalt, havvand, nedbør).

Figur 4.2: Teoretisk figur som viser baggrunden for den grafiske metode i denne udredning. Her vil en udvikling med stigende stofkoncentrationer, som er forårsaget af hhv. vakuumsalt fra vejsalt (boring 1) og marint residual- eller infiltrationsvand (boring 2), give anledning til forskellige udviklinger. Prøverne fra boringerne kan ses som enten en tidsserie eller en stigende dybde.

Den anvendte metode bygger udelukkende på en grafisk præsentation og vurdering af data, og er dermed ikke en statistisk metode. Metoden er tidligere anvendt af Howard & Beck, 1993; Olofsson (1999) og Panno m.fl. (2006a; 2006b) under svenske og nordamerikansk forhold. Metoden kræver et betydeligt datasæt både i rum og tid. På den baggrund udvælges en række metoder, som bruges til analyse af det danske JUPITER datasættet.

I figur 4.2 er vist en teoretisk figur, som viser indholdet af stof 1 og 2 i grundvandet i boring 1 og 2. Forholdet mellem stof 1 og 2 er også kendt i vejsalt og havvand. På figuren er der tegnet en teoretisk stiplet linje for opblanding med vejsalt og en teoretisk linie for opblanding med havvand. Den grafiske præsentation af data i figur 4.2 indikerer at grundvandet i boring 1 er påvirket af vejsalt, mens grundvandet i boring 2 er påvirket af havvand. Datapunkterne for de 2 boringer kan f.eks. repræsentere en tidsserie eller forskellig dybde.

I tabel 4.2 er der vist nogle teoretiske forhold mellem kemiske stoffer, som indgår i hhv. havvand og vakuumsalt. Her ses, at visse sporstoffer har væsentlige forskellige indhold/forhold i hhv. vakuumsalt og i havvand. Dette forhold bruges i det følgende kapitel til visuelt at vise, hvordan forskellige stoffer, og forhold imellem dem, kan anvendes som indikatorer på forskellige kilder til klorid i grundvandet. I tabel 4.2 vises de teoretisk beregnede koncentrationer af en række sporstoffer, som vil forekomme som følge af en påvirkning fra enten oceanisk havvand eller vakuumsalt (upublicerede data fra Dansk Salt A/S). Til sammenligning kan medianindholdene i dansk grundvand ses i tabel 4.1.

Kun ca. 40 % af det i dag udspredte vejsalt er vakuumsalt (se figur 3.11 og kapitel 3.8). Derfor har nedsivende vejsalt ikke den fulde teoretiske koncentration/forhold af det stof, som vises som ”opblanding af vejsalt” eller ”100 % vakuumsalt” i figur 4.2. De øvrige salte som bruges på vejene – stensalt og havsalt – kan ikke adskilles fra regnvand vha. kemiske indikatorer.

Tabel 4.2 : Teoretisk beregning af koncentrationer af en række stoffer i havvand og de samme koncentrationer, hvis det antages, at vakuumsalt (som udgør ca. 40 % af vejsaltsforbruget i Danmark) opblandes til den samme kloridkoncentration som havvand. Oceanisk saltvand efter Wright & Colling (1995). Vakuumsalts indhold af stofferne forventes at variere betragteligt.